2020/12/18 geplaatst in Algemeen

Programmaraad GBC Zuidas – wat hebben we bereikt in 2020

Twee maal per jaar komen Green Business Club Zuidas participanten bijeen om terug te blikken, elkaar te inspireren en samen plannen te maken voor de komende tijd. Ondanks de omstandigheden van dit jaar zijn de participanten van GBC Zuidas zich in blijven zetten voor de duurzame projecten en is er ook via de digitale weg hard gewerkt aan onze ambities. 

Green Business Cup
Een feestelijk onderdeel van de tweede programmaraad elk jaar is de uitreiking van de Green Business Cup. GBC Zuidas participant Houthoff is dit jaar de winnaar van de Green Business Cup! Houthoff viel deze prijs ten deel vanwege de grote mate van betrokkenheid bij diverse GBC Zuidas projecten. En de verschillende concrete stappen die Houthoff heeft genomen, zoals het opzetten van een duurzaamheidsteam, na het bereken van haar CO2-footprint.

Terugblik
Het jaar 2020 was een buitengewoon jaar. Gezien deze omstandigheden is het des te bijzonderder hoeveel het netwerk van GBC Zuidas zich nog heeft ingezet voor duurzame projecten.

Sommige activiteiten konden niet of nauwelijks doorgang vinden, zoals de Printless Contest, Zuidas doet het Licht uit of het vervolg van het Groene dakdiner. Maar voor andere thema’s boden de omstandigheden juist weer meer kansen. Participanten gaven aan zich te bezinnen op patronen en hun maatschappelijke foodprint. Dit kwam onder andere naar voren in het gesprek dat het CEO-platform voerde met wethouder Marieke van Doorninck op 28 mei 2020. Concreet gaven zij aan kansen te zien voor het vasthouden aan minder en anders woon – werkverkeer. Dit resulteerde in de ondertekening van de “Intentieverklaring spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na Corona”. Maar nog belangrijker: sindsdien is het gesprek op gang gekomen tussen Zuidasbedrijven over onderlinge afstemming en zijn er in het kader van kennisdeling onder de vlag van Van A tot Zuidas zes goedbezochte webinars georganiseerd. Naast kennisdeling staat bij GBC Zuidas doen centraal. Hieronder een overzicht van de meest in het oog springende projecten en activiteiten die het afgelopen jaar zijn opgepakt:

Energie
Binnen de projectgroep Energie is o.a. het traject optimalisatie werking WKO’s in Zuidas gestart. Verder blijkt Zuidas van het Aardgas steeds dichterbij en zijn alle resterende gasaansluitingen in beeld gebracht. Door middel van het project Zuidas doet het licht uit 2020′ werken participanten van GBC Zuidas aan een donkere Zuidas.

Mobiliteit & Logistiek
Naast de aanpak van het spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na Corona, hebben dit jaar bijna 80 deelnemers meegedaan aan de e-bike try-out. Ook is er verder gewerkt aan meer laadinfrastructuur en fietsstimulering i.s.m. BYCS door de organisatie van een webinar en de aansluiting meerdere werkgevers op externe fietsprogramma’s. Binnen logistiek is er een vervolg gegeven aan de pilot logistieke stromen via een hub met de aansluiting van twee bedrijven aan de logistieke hub en de ontwikkeling van passende businesscases. Ook wordt er een menukaart ontwikkeld voor lokaal inkopen.

Zero Waste
In het Zero Waste Zuidas project slaan participanten de handen ineen voor een Zuidas zonder restafval in 2030. Dit jaar zijn o.a. samenwerkingsmogelijkheden van verschillende afvalinzamelaars en het plaatsen van een circulaire hub voor lokale, hoogwaardige verwerking van voedselreststromen verkend. Daarnaast is er gestart met het online leerplatform de Circulair Inkopen Accelerator.

Mensen
Het thema mensen is in deze tijd erg belangrijk. Vanuit GBC Zuidas ondersteunen we de Voedselbank Amsterdam, die onze hulp nu extra hard nodig heeft. Door de coronacrisis is de vraag voor hulp van de Voedselbank in Amsterdam met meer dan 40% toegenomen. Doneren kan nog! Verder is er onder andere een Vraag-maar-raak-Lunch bij Stadsdeel Zuid en Muzikaal matinee voor senioren uit Buitenveldert georganiseerd en hebben 20 Zuidassers als belmaatjes door het jaar heen met ouderen gebeld.

Water & Groen
In 2013 werd op initiatief van Green Business Club Zuidas op broedplaats Old School het eerste Polderdak van de wereld gelegd. Deze groene, waterbergende dakbedekking is verhuisd naar de Voedselbank Amsterdam Zuid. Daarnaast is met het project “Kinderen vergroenen Zuidas” gestart, waarbij GBC Zuidas en Amsterdam International Community School een braakliggende kavel naast EMA zullen vergroenen.

Update bestuur en nieuwe participanten
Voorzitter Roland de Vlam nam de stand van zaken door en kondigde een wissel in
het bestuur aan: Savitri Groag stopte al eerder als bestuurslid omdat ze niet meer voor Accenture werkzaam is en wordt nu opgevolgd door Ricco Groeneveld, Sr. Manager Business Operations/Workplace Lead Benelux Accenture. Zoals gebruikelijk stelden de nieuwe participanten zich voor: welkom Allen & Overy en Beelen! In totaal zijn er dit jaar maar liefst elf nieuwe participanten aangesloten op het GBC Zuidas netwerk. 

Op naar een beter jaar: het jubileumjaar van GBC Zuidas!
Naast terugblikken, is het belangrijk om vooruit te kijken. Op 29 maart 2021 bestaat GBC Zuidas tien jaar en dat mag gevierd worden! Tijdens dit 10-jarig jubileum, zullen de CEO’s van alle participanten ook een nieuwe ambitieverklaring ondertekenen. Tijdens de programmaraad bespraken de aanwezigen in break out sessies de ambitieverklaring 2021-2025 en gingen zij inhoudelijk in op de verschillende ambities per thema. In de komende maanden wordt de ambitieverklaring verder aangescherpt samen met de projectgroepen. Alle input van participanten is welkom, neem hiervoor contact op met Eline Kik via eline@greenbusinessclub.nl.

GBC Zuidas bedankt al haar participanten en samenwerkingspartners voor de fijne samenwerking en de inzet in 2020. We hopen op een beter jaar in 2021, het jubileumjaar van GBC Zuidas, en verheugen ons op een duurzame samenwerking!