PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Green Business Club (GBC) Zuidas, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52394824. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a)  contactpersoon bent (of een van de contactpersonen) vanuit het bedrijf waarvoor uw werkt en dat participant is van GBC Zuidas;
(b) zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief;
(c) via het contactformulier op de website contact met ons opneemt;
(d) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement.

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a) naam;
(b) adres;
(c) e-mailadres;
(d) telefoonnummer;
(g) bankrekeningnummer (van bedrijf, voor versturen van facturen);
(h) gegevens over voorkeuren (voor specifieke thema’s/projectgroepen);
(i) functie.

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a) de participantenbijdrage te factureren;
(b) nieuwsbrieven te verzenden;
(c) contact met u op te nemen of te onderhouden;
(d) uit te nodigen voor evenementen.

  1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met Eline Kik via 06-17336330 voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Green Business Club Zuidas.

  1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

  1. DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a) Green Business Club Nederland.

4.2  Deze derden gebruiken de gegevens voor: het uitnodigen van het jaarlijkse Green Business Club-evenement (GBC Safari) en een tweejaarlijkse landelijke GBC-nieuwsbrief.

4.3  Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

  1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

  1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen