De GBC organiseert samenwerking

De rol van GBC Waterweg is om de samenwerking op gang te brengen: inspireren, motiveren, activeren – gemeenschappelijke belangen en kansen signaleren. En om daarna het momentum op gang te houden door de samenwerking te organiseren: faciliteren, ondersteunen, vastleggen, opvolgen, communiceren, verbinden, “duwen en trekken”. Want een intentie ondertekenen is goed, maar de uitvoering is waar het om gaat.

GBC Waterweg voert niet de projecten uit. Dit doen de bedrijven zelf, vaak geholpen door externe partijen. GBC Waterweg organiseert het proces en heeft daarbij toegang tot een groot netwerk van 18 andere GBCs (met meer dan 300 participanten) die allemaal met duurzame projecten bezig zijn.

GBC Nederland
GBC Waterweg is onderdeel van een nationaal netwerk van 17 lokale GBCs met 10 landelijke partners en ca. 330 lokale participanten. GBC Nederland ondersteunt en verbindt de lokale GBCs en vergroot de impact onder meer door de Kennisbank waar projecten en best practices gedeeld worden en het duurzame Dashboard. Daarnaast worden er jaarlijks meerdere kennissessies georganiseerd die toegankelijk zijn voor alle participanten.

De Riverboard
GBC Waterweg is ontstaan vanuit hetzelfde gedachtengoed als de Riverboard: een regionaal netwerk dat bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties bij elkaar brengt om gezamenlijk grote opgaven aan te pakken. GBC Waterweg fungeert als het duurzaamheidsnetwerk (of tafel) van de Riverboard.

Focus
Als het gaat om gezamenlijk verduurzamen zijn de vele bedrijventerreinen langs de Waterweg belangrijk. Wij richten ons dus vooral op bedrijventerreinen en wat ondernemers daar bezig houdt:

  1. Energietransitie (bijv. zon, wind, besparen, van gas af, laadpunten, opslag, netcongestie)
  2. Circulaire economie (bijv. afval, ketenadaptatie, recyclen, opknappen, delen)
  3. Klimaatadaptatie / biodiversiteit (bijv. vergroenen, parkeerplaatsen, wateroverlast)
  4. Mobiliteit (bijv. openbaar vervoer, fiets, toegang, parkeren, de laatste kilometer)

Green Deals
In de regio MVS heeft de GBC Waterweg een Green Deal opgezet.  Bedrijven, overheden en kennisinstellingen zijn door de GBC bij elkaar gebracht om vast te leggen dat gezamenlijk verduurzamen het meeste impact heeft en dat zij zich daarvoor in zetten.

En dan?
Nadat de Green Deal gesloten is, worden er projectgroepen opgezet die zelf bepalen wat de volgende stap is in de gezamenlijke verduurzaming. Soms zijn dat al concrete projecten, soms maakt de projectgroep eerst een routekaart/ ambitiedocument onderbouwd door lokaal onderzoek/meting. Daarna ontstaat normaal een gezamenlijke uitvoeringsagenda met concrete doelen en tijdspaden en een financieringsplan voor de projecten die de deelnemende bedrijven kiezen.


Werkwijze lokale GBC

Een lokale Green Business Club wordt geïnitieerd door een of meerdere bedrijven en/of de gemeente met als doel een gebied te verduurzamen en te verlevendigen. Het proces verloopt normaal als volgt:

  • Met ondersteuning van GBC Nederland, worden kansen en uitdagingen voor het betreffende gebied geïnventariseerd.
  • Een duurzaamheidsprogramma wordt samengesteld en tegelijk worden potentiële participanten benaderd om aan te sluiten bij de GBC.
  • Met het oprichten van de stichting wordt de organisatie ingericht met een bestuur, programmamanagers en projectgroepen. De GBC is nu zelfstandig.
  • Onder leiding van een aangewezen programmamanager worden de participanten structureel samengebracht om best practices uit te wisselen, kansen te benoemen en deze om te zetten in concrete projecten.

Lees meer