Werkgroep Energietransitie

Utrecht Centraal Energieneutraal in 2030, kan dat en wat komt daar dan globaal bij kijken? In samenwerking met Gemeente Utrecht en andere partners heeft Green Business Club Utrecht in 2020 deze onderzoeksvraag uitgezet.

De doelstelling van de werkgroep Energietransitie is het versneld energieneutraal maken van het stationsgebied in 2030 in samenwerking met de participanten en andere betrokkenen. In 2020 heeft er een verkennend onderzoek plaatsgevonden met de onderzoeksvraag: ‘Utrecht Centraal energieneutraal in 2030: kan dat en wat komt daar globaal bij kijken?’

De conclusies uit dit verkennend onderzoek waren dat:
1) het alleen haalbaar is met compensatiemaatregelen van buiten het gebied;
2) de participanten positief staan tegenover dit initiatief;
3) op het gebied van energieneutraliteit van de gebouwen binnen het gebied nog veel te halen is;
4) voor het oppakken van dit thema stevig projectmanagement nodig is als ook een goede samenwerking met provincie en gemeente Utrecht en een helder en haalbaar stappenplan.

Projecten

De werkgroep zet zich in voor het versneld energieneutraal maken van het stationsgebied in 2030: monitoring van energiegegevens voor een gebiedsaanpak (bv. uitwisseling van energie), energiebesparende maatregelen treffen (bv. isolatie of optimalisatie van installaties) en collectieve duurzame energieopwekking (bv. WKO of zon-PV).
De werkgroep Energietransitie is in 2021 van start gegaan onder bezielende projectleiding van Mieke van Eerten (Movares) en wordt voorgezeten door voorzitters Ruud van der Stoop (Rabobank) en Ruben Verheijen (Strukton).

De werkgroep bestaat uit de leden:
Ruud van der Stoop – Rabobank (voorzitter)
Ruben Verheijen – Strukton (voorzitter)
Mieke van Eerten – Movares (projectleider)
Ted Luiten – ProRail
Daiane Piva & Björn Kouwenhoven – NS
Marloes van den Berg – Jaarbeurs
Aerd de Bode – TivoliVredenburg
Feikje Krikke – RVO
Heidi Neomagus & Ruben van Brenk – Gemeente Utrecht

De werkgroep houdt zich bezig met twee projecten, in elk project wordt kennis gedeeld en waar mogelijk gezamenlijk projecten opgezet.

1. Monitoring energiegegevens & Energiebesparende maatregelen
Met de doelstelling om:
– Energiegegevens te monitoren, extern te laten analyseren en op basis hiervan aanbevelingen te doen;
– Eind 2021 is er bij alle koplopers een energiebesparende maatregel in uitvoering c.q. gerealiseerd;
– Daarnaast krijgen alle participanten die nog niet energielabel C hebben, input om in 2023 energielabel C te behalen (wettelijk verplicht).

2. Optimalisering WKO
Doel van dit project is om op basis van een momenteel lopende inventarisatie naar het (toekomstig) gebruik van WKO’s in het gebied met een plan te komen hoe de huidige en toekomstige WKO’s optimaal ingezet kunnen worden. Dit in overleg met het lopende project vanuit de gemeente Utrecht.

Daarnaast ondertekenen participanten van GBCU een convenant ‘Utrecht Centraal energieneutraal in 2030’. Dit convenant beoogt draagvlak op zowel strategisch als uitvoeringsniveau van participanten voor uitvoering van de werkgroep Energieneutraliteit. Tot slot wordt financiering geregeld om de projecten, zoals beschreven in dit jaarplan ten uitvoer te brengen.

Projectgroep: Werkgroep Energietransitie