2021/10/01 geplaatst in Energie

Het convenant ‘Utrecht Centraal energieneutraal in 2030’ is ondertekend!

Vol positieve energie is op 30 september 2021 door verschillende bedrijven onder luid geklap het convenant ‘Utrecht Centraal energieneutraal in 2030’ ondertekend. Jaarbeurs, Movares, ProRail, Rabobank, RVO en Strukton Worksphere tonen hiermee aan toe te werken naar een energieneutraal stationsgebied in 2030. De vervolgstap: het opstellen van een routekaart ‘Energieneutraliteit in 2030’ die de te nemen stappen inzichtelijk maakt. Dit project is onderdeel van de werkgroep Energietransitie van Green Business Club Utrecht Centraal.

Op naar een energieneutraal en aardgasvrij Utrecht Centraal in 2030!

Hoe? Routekaart Energieneutraliteit en aardgasvrij in 2030
Eind 2021 start het adviesbureau InEnergie de studie. Hierin worden vraag en aanbod en onderlinge koppelkansen in het gebied geanalyseerd. Voor elke participant wordt een apart plan opgesteld met concrete stappen om aardgasvrij en energieneutraal te worden. Onderdeel hiervan is het in beeld brengen van de natuurlijke investeringsmomenten die bij de participanten ontstaan, zoals installaties die aan vervanging toe zijn. Daarnaast inventariseert de werkgroep de koppelkansen om samen grote stappen te zetten. Dit resulteert in een routekaart, die naast het einddoel, ook tussendoelen stelt om voortgang te waarborgen.

Scope convenant
Het convenant richt zich op het energieneutraal en aardgasvrij maken van de gebouwgebonden energievraag van zowel installaties als gebruikers. Naast participanten van GBCU, worden ook gebouweigenaren uitgenodigd om dit convenant te ondertekenen. Ondertekenaars zijn onder andere Jaarbeurs, Movares, ProRail, Rabobank, RVO en Strukton Worksphere.

Convenant vervangt handhaving door gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht heeft de wettelijke taak om handhavend op te treden richting vastgoedeigenaren omtrent de minimale duurzaamheidseisen. Gemeente Utrecht is bereid deze handhavingstaak op te schorten als GBCU-participanten, die het convenant hebben ondertekend, een routekaart opstellen en deelnemende GBCU-participanten periodiek inzicht in de voortgang geven.

Resultaten eerste verkennend onderzoek
Vanuit de GBCU-missie om te werken aan een duurzaam, toekomstbestendig en aantrekkelijk stationsgebied, is er eerst een verkennend onderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat er veel potentie is om het stationsgebied energieneutraal en aardgasvrij te maken. Met dit doel is de werkgroep Energietransitie opgericht, nu nodigt zij de participanten van GBCU uit het convenant te ondertekenen. Door gezamenlijk op te trekken onder de ‘paraplu’ van GBCU kunnen de participanten kennis en ervaring t.a.v. de verduurzaming met elkaar delen, de mogelijkheden om energie uit te wisselen verzilveren en kan er op kosten worden bespaard door gezamenlijke inkoop of gezamenlijke energiesystemen.