Twente Milieu

Samenwerken in en aan een duurzaam Twente!

Twente Milieu zamelt in negen Twentse gemeenten huishoudelijk afval in, zorgt voor een verantwoorde verwerking, beheert de openbare ruimte, adviseert (lokale) overheden, werkt samen met regionale partners en geeft voorlichting en educatie aan inwoners en scholen. Al deze activiteiten voeren wij uit met als doel een bijdrage te leveren aan een gezonde en frisse Twentse leefomgeving. Als proactieve en betrouwbare partner levert Twente Milieu een constructieve bijdrage aan het gemeentelijke afvalbeleid en het milieubewustzijn bij inwoners, bedrijven en scholen.

In een externe omgeving die sterk in ontwikkeling is en waarin de politieke en maatschappelijke aandacht steeds meer focust op onderwerpen als leefbaarheid, duurzaamheid, circulaire economie en klimaatverandering, streven wij ernaar om deze belangrijke thema’s in te bedden in alle bedrijfsprocessen. Implementeren van duurzaamheid en circulariteit is bij Twente Milieu dan ook een continu proces waarbij wij de prestaties meetbaar en zichtbaar maken door actieve monitoring en deelname aan (landelijke) benchmarks.

Wij staan in verbinding met de wereld om ons heen door actieve deelname aan netwerken en partnerschappen in de (afval) keten zetten in op sterke en stabiele relaties binnen de overheid en het bedrijfsleven. Ondertussen zijn en blijven wij continu in verbinding met de inwoners van onze negen Twentse gemeenten.

In het kader van “Afvalloos Twente 2030” zijn al flinke stappen gezet, maar de uitdagingen zijn nog groot! De inzameling van afvalstromen zorgt niet direct voor een circulaire economie, maar is wel een wezenlijk onderdeel om ertoe te komen. Wij zien nog steeds waardevolle materialen uit de keten verdwijnen. De komende jaren bekijken wij per afvalstroom wat de functie in de keten is en kan zijn. Dit om synergie te behalen en de keten verder te optimaliseren voor de toekomst. Door deelname in zowel grootschalige projecten, zoals bijvoorbeeld ‘Circulair Textiel Twente’ binnen de Regio Deal Twente, als kleinschalige pilots waarbij gescheiden inzameling en educatie samenkomen bij een project als ‘Kabelkunst’, proberen wij zoveel mogelijk kennis en ervaring op te doen met het hernieuwd toepassen en recyclen van waardevolle stromen.

Twente Milieu levert hiermee op twee manieren een bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het stimuleren van duurzaamheid: door de uitstoot van de eigen bedrijfsvoering verder terug te brengen en door het stimuleren van een zo duurzaam mogelijke verwerking van de verschillende afvalstromen.