GBC Amsterdam Sloterdijken start in 2021 met vier projectgroepen: Energie, Circulair, Mobiliteit & Logistiek en Klimaatadaptatie

Een aantal keren per jaar komen leden van de projectgroepen samen. Het uitwisselen van kennis en best practices staan centraal, concrete projecten worden voorgelegd om draagvlak te inventariseren. Daarnaast komen leden in selectiever gezelschap samen voor de uitvoer van projecten.

Twee keer per jaar organiseert GBC Amsterdam Sloterdijken een brede participantenvergadering waar de voorzitters van de projectroepen hun voortgang toelichten aan de rest van het netwerk.


Projectgroepen

Circulair

Binnen de projectgroep Circulariteit worden concrete plannen gemaakt om samen te werken op het gebied van afvalreductie en circulair inkopen.

Meer info

Energie

De projectgroep Energie werkt aan een energieneutraal gebied.

Meer info

Klimaatadaptatie

Amsterdam Sloterdijken ligt tegen het natuurgebied De Bretten aan. Binnen de projectgroep worden projecten ontplooid om deze gebieden op elkaar te laten aansluiten.

Meer info

Mobiliteit en Logistiek

Personenmobiliteit en goederenvervoer zijn belangrijke thema's in het gebied. Binnen de projectgroep wordt kennis gedeeld en wordt gewerkt aan een gebiedsbrede aanpak.

Meer info