Green Business Club (GBC) Amsterdam Sloterdijken is in 2021 opgericht om bedrijven, overheden en kennisinstellingen te verenigen in het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering en het openbare gebied.

Amsterdam Sloterdijken is een kantoren- en bedrijvenlocatie in transitie. De woningopgave wordt steeds groter, maar het blijft een interessant gebied voor grote bedrijven. Met het aangrenzende havengebied, waar de duurzaamheidsopgave groot is, kan goed worden samengewerkt aan de energietransitie en met natuurgebied de Bretten kan worden samengewerkt aan vergroening en de circulaire economie.

GBC Amsterdam Sloterdijken richten zich op ambities rondom de thema’s ‘Energie’, ‘Circulariteit & Afval’, ‘Mobiliteit & Logistiek’ en ‘Klimaatadaptatie’. Deze thema’s vormen het uitgangspunt voor vier projectgroepen waarbinnen participanten aan de slag gaan met concrete projecten.

Op 6 juni 2023 ondertekenden participanten de Ambitieverklaring GBC Sloterdijken 2023-2028 tijdens het GBC Sloterdijken Café. Nu alle ambities gedefinieerd en de krachten gebundeld zijn, richt GBC Sloterdijken zich nog meer op het stimuleren van de uitvoering van concrete projecten en het realiseren van tastbare resultaten.

 


Projecten

Het doel van de participanten van Green Business Club Amsterdam Sloterdijken is het verduurzamen van het gebied én de eigen bedrijfsvoering. Dat doen wij middels concrete projecten. Er zijn vier projectgroepen met verschillende thema’s: Circulariteit, Energie, Mobiliteit & Logistiek en Water & Groen. Minimaal tweemaal per jaar komen leden van de projectgroep samen. Het uitwisselen van kennis en best practices staan centraal, concrete projecten worden voorgelegd om draagvlak te inventariseren. Daarnaast komen leden in selectiever gezelschap samen voor de uitvoer van projecten.


Meer info