2020/11/03 geplaatst in Algemeen, Energie, Levendigheid, Mobiliteit

George Brouwer, bestuurslid GBC Rotterdam Alexander: “We moeten de aarde niet uitputten.”

George Brouwer is altijd betrokken geweest bij Rotterdam Prins Alexander. Deze betrokkenheid samen met duurzaamheidsachtergrond maakt hem een uitstekende aanvulling op het bestuur van Green Business Club (GBC) Rotterdam Alexander. Wij gingen in gesprek met hem over GBC Rotterdam Alexander, met welke thema’s zij de aankomende tijd aan de slag gaan en tot slot hoe hij de toekomst van GBC Rotterdam Alexander ziet.

GBC Rotterdam Alexander, wat is het en waarom bent u erbij betrokken?
“GBC Rotterdam Alexander is een club waar een netwerk van bedrijven wordt opgebouwd en gezamenlijke projecten tot stand komen om het gebied te verduurzamen. Daarnaast is het ook de plek waar kennisdeling over duurzaamheid plaatsvindt. Het netwerk bestaat momenteel uit dertien participanten.
Het streven naar duurzaamheid inspireert mij. Vanaf mijn studietijd ben ik actief in dit veld. Mijn betrokkenheid kreeg een boost toen ik als gedeputeerde van Zuid-Holland, portefeuillehouder werd voor de Rotterdamse regio. Als voorzitter van DCMR en het Regionaal Economisch overleg heb ik mede kunnen werken aan de energie efficiëntie in de haven en het gebruik van industrie warmte in de bebouwde omgeving. Na deze bestuurlijke periode heb ik in opdracht van de gemeente en het havenbedrijf de basis gelegd voor het Rotterdam Climate Initiative (RCI). Vervolgens heb ik binnen het RCI gewerkt aan opslag van CO2, energie efficiëntie, gebruik van restwarmte en het ontwikkelen van groene bouwstenen voor de chemie. In die tijd heb ik veel aandacht besteed aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving door samen met woningbouwcorporaties en bedrijven te werken aan collectieve netwerken en het ontwikkelen van duurzaamheidsstrategieën.
De betrokkenheid met Rotterdam Prins Alexander is altijd blijven bestaan en ik ken er veel mensen, waaronder ook de bestuursleden. Ik kwam in contact met één van de bestuursleden en door mijn duurzaamheidsachtergrond is mij gevraagd om bij de Green Business Club te komen als bestuurslid en zodoende ben ik sinds september onderdeel van het bestuur.”

Wat betekent duurzaamheid voor u?
“Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van mijn leven. Ook met het oog op de toekomst: we moeten de aarde niet uitputten, maar ervoor zorgen dat de volgende generaties ook nog hierop kunnen leven.”

Wat is de meerwaarde van Green Business Club Rotterdam Alexander en waarom vindt u dat bedrijven zich moeten aansluiten bij jullie?
“Ik ben altijd voorstander geweest van coöperatief werken. Met elkaar kunnen we meer bereiken dan alleen. Door middel van GBC Rotterdam Alexander is er een collectief netwerk van bedrijven ontstaan. Binnen dat netwerk kunnen we aan de slag met duurzaamheidsvraagstukken die er spelen en kunnen we deze gezamenlijk oplossen en beantwoorden.
Kortom, ik geloof in de gezamenlijke aanpak van de Green Business Club. Het begint bij de kennisdeling en daarna met elkaar projectmatig te werk gaan om slagen te maken op het gebied van duurzaamheid.”

Met welke thema’s gaan jullie de komende periode aan de slag?
“Er spelen nu vier thema’s waar we mee aan de slag gaan. Dat zijn: energie, mobiliteit, zero waste en verlevendiging van het gebied.
Er wordt momenteel een projectgroep Energie opgericht, zodat in gezamenlijkheid kan worden nagedacht over concrete oplossingen voor gebied. Immers bereik je meer door met elkaar samen te werken dan alleen. Het innovatieve PowerNEST op het Techniek College Rotterdam zal ook onder deze werkgroep vallen.
Op het gebied van mobiliteit hebben we data verzameld over waar medewerkers wonen, hoe ze naar het werk komen en of we daar duurzame alternatieve vervoersmiddelen voor kunnen aanbieden.
Op 1 oktober hebben we een kick-off gehad van de projectgroep Zero Waste. Daarnaast hebben we een CleanUp actie van zwerfafval opgezet in de het centrumgebied van Rotterdam Alexander.
En het laatste thema gaat over het verlevendigen en vergroenen van het gebied. Daarin richten wij ons op hoe we van Rotterdam Alexander een aantrekkelijk en veilig gebied kunnen maken, wat goed is voor het klimaat en de bewoners.”

Hoe ziet u de toekomst van GBC Rotterdam Alexander?
“Ik zie de toekomst van Green Business Club Rotterdam Alexander goed tegemoet. Het enthousiasme en de ambities binnen de club zijn groot en we leveren ook een meerwaarde voor het gebied door het aantrekkelijker, schoner en meer energie efficiënt te maken. Kortgeleden hebben we overleggen gevoerd over hoe het activiteitenplan kan worden uitgebreid, waar mogelijkheden liggen en hebben we mooie ambities gesteld voor verschillende thema’s. In ons komende jaarplan is dit allemaal terug te vinden.”

Foto George Brouwer