Waterschap Amstel Gooi en Vecht

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zorgt voor veilige dijken, voldoende en schoon water. Het Waterschap werkt hard aan een duurzaam energie- en klimaatbeleid en richt zich sterk op innovatie.

Als geen andere organisatie in Nederland hebben waterschappen te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. Het regent steeds vaker harder. Om hierop te anticiperen investeert het waterschap in aanpassingen aan waterkeringen en het watersysteem. Het toepassen van duurzame energie en energiebesparing zijn hierin belangrijke speerpunten.

Waarom is Waterschap Amstel, Gooi en Vecht participant geworden van de Green Business Club?
De visie van Green Business Club sluit goed aan bij die van het waterschap; samen met andere partijen op zoek gaan naar innovatieve en duurzame oplossingen. Het waterschap streeft naar actieve samenwerking met belanghebbenden om een evenwichtig waterbeheer te bereiken in haar totale beheergebied. Hiertoe behoort ook Zuidas. Een dichtbebouwd gebied waar de uitdaging van duurzame waterberging anders is dan buiten de stad. Het vergroten van de ‘sponswerking’ van de stedelijke omgeving is een opgave voor alle belanghebbenden in de stad. Hiervoor is het programma Amsterdam Rainproof in ontwikkeling. Green Business Club Zuidas kan als impactorgansatie het netwerk en de betrokkenheid organiseren.

Het waterschap heeft haar betrokkenheid bij Zuidas al laten zien met het project SpongeJob Zuidas. Dit project heeft alternatieve waterbergingen mogelijk gemaakt. Het Polderdak Old School is hiervan een mooie uitwerking. Het toont de meerwaarde van microwatermanagement en multifunctionaliteit in een stedelijke omgeving.

Wat doet het Waterschap op het gebied van duurzaamheid?
Conform afspraken met het Rijk is het doel om in 2020 een energiebesparing van 30% te realiseren. Bij afvalzuiveringsinstallaties wordt momenteel een energiebesparing van 2% per jaar gerealiseerd door het toepassen van slimmere technieken.

Ook produceert het Waterschap biogas. Uit het gemaakte biogas wordt elektriciteit gemaakt en ook wordt het biogas ingezet als autobrandstof voor onder andere het wagenpark van Waternet, de uitvoerende organisatie van het waterschap. Waternet heeft als doelstelling dat in 2020 de bedrijfsvoering klimaatneutraal is: netto geen uitstoot van broeikasgassen.Naast energiebesparing en het omzetten van afvalstoffen in nieuwe vormen van energie als biogas, zet het waterschap ook afvalstoffen om in grondstoffen. In 2013 is op rioolwaterzuiveringsinstallatie Amsterdam West de struvietinstallatie Fosfaatje in gebruik genomen. Met deze installatie wordt struviet uit het afvalwater teruggewonnen en ingezet als meststof.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waternet, gemeente Amsterdam en zestien andere inkopende organisaties hebben in november 2013 de Green Deal Circulair Inkopen getekend met de rijksoverheid. Bij circulair inkopen gaat het voornamelijk om dat producten aan het eind van de levenscyclus hoogwaardig kunnen worden hergebruikt.

Hoe kan Green Business Club Zuidas helpen bij verdere verduurzaming?
Samen op zoek gaan naar innovatieve en duurzame oplossingen, waarbij door actieve samenwerking met bedrijven in Zuidas een evenwichtig waterbeheer bereikt wordt.