Vesteda

Als belegger in woningen heeft Vesteda een langetermijnvisie en -strategie waarin MVO een belangrijke rol speelt. Dit komt terug in de bedrijfsvoering, het verminderen van de totale milieubelasting, het verhogen van de gebruikskwaliteit, leefomgeving en gezondheidsaspecten bij de ontwikkeling of realisatie en beheer van het vastgoed.

Waarom is Vesteda participant geworden van Green Business Club Zuidas?
Een leefbare woonomgeving is een plek waar mensen graag en lang willen wonen. Dat stelt eisen aan ontwerp, ontwikkeling en exploitatie van de woningen en het gebied waarin die woningen zijn gelegen. In de portefeuillestrategie worden deze aspecten steeds belangrijker. Green Business Club helpt ons om deze duurzame leefomgeving in samenwerking met partners in het gebied vorm te geven.

Wat doet Vesteda al op het gebied van duurzaamheid?
In 2011 scoorde Vesteda ‘best in class’ onder 26 wereldwijde woningfondsen bij de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). De milieubenchmark geeft scores aan van milieumanagementpraktijken en de invoering hiervan, waardoor milieuscores van afzonderlijke vastgoedbeleggingen vergelijkbaar worden met corporate duurzaamheidsdoelstellingen. Het onderzoek is ditmaal uitgevoerd onder 340 genoteerde en niet-genoteerde vastgoedondernemingen.

Nagenoeg alle woningen in de Exploitatieportefeuille hebben inmiddels een energielabel. De komende jaren zullen erop gericht zijn het gemiddeld label verder te verbeteren. Extra aandacht zal worden besteed aan het vrije sector-segment tot € 1.200. De eventueel noodzakelijke investeringen zullen worden beoordeeld aan de hand van de geformuleerde rendementsdoelstellingen. Het uiteindelijke rendement zal afhankelijk zijn van de bereidheid van huurders om daaraan verbonden huurverhogingen te accepteren. Over 2011 heeft Vesteda in 1063 woningen energiebesparende maatregelen getroffen.

Bij nieuwbouw gebruikt Vesteda sinds 2010 het instrument GPR-gebouw om projecten door te rekenen en te optimaliseren. Van de projecten in de pipeline is 55 procent inmiddels doorgerekend volgens deze methodiek.

Vesteda vindt het van belang om met zijn huurders de dialoog over duurzaamheid te voeren. Enerzijds om hun behoeften in kaart te brengen en anderzijds om de huurders te informeren over mogelijkheden tot reductie van hun eigen energie- en waterverbruik. Afgelopen twee jaar zijn de eerste stappen gezet in deze dialoog. Deze communicatie vindt plaats via het Huurdersplatform, via periodieke enquêtes en via de website.

In 2010 en 2011 is het energieverbruik van de algemene ruimten beoordeeld op mogelijkheden tot energiebesparing en vergroening. Bij reparatie of vervanging wordt altijd een duurzame oplossing onderzocht bijvoorbeeld het gebruik van LED verlichting. Vesteda hanteert landelijk ‘groene’ contracten met energiemaatschappijen om leegstaande woningen te voorzien van de noodzakelijke energie.

Met het eigen vastgoedgebruik wordt een bijdrage geleverd aan de minimalisatie van de milieubelasting. Om tegemoet te komen aan deze doelstelling wordt vanaf 2009 de CO2-footprint van de organisatie in beeld gebracht. De benchmark heeft betrekking op Vesteda’s gebruik van afval, verwarming, vervoer en elektriciteit. In 2010 heeft Vesteda voor al zijn vestigingen ‘groene’ energie ingekocht (3.100 MWh) hetgeen een forse CO2-reductie heeft opgeleverd. In 2011 zijn afspraken gemaakt om te komen tot een volledig CO2-neutrale postbezorging.

Vesteda hecht waarde aan het rijden van ‘groene’ auto’s. Daartoe is een beleid ontwikkeld, dat leaserijders stimuleert om een auto te kiezen met een a- of b-label. Van de 56 in 2010 in lease genomen en bestelde auto’s hadden 51 auto’s een a- of b-label. Vesteda heeft hiermee een reductie van 10 procent op de gemiddelde CO2-uitstoot als gevolg van rijden bewerkstelligd. Vesteda is in 2011 als contractpartij gestart met een proef ‘car sharing’, met elektrische auto’s op de Amsterdamse Zuidas. Deze pilot is inmiddels afgerond.