Nijssen Advies

Nijssen Advies staat gelijk aan Charles Nijssen, expert in ‘milieu en besluitvorming’, met als doel zorg te dragen voor een duurzame leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties.

Missie: verbeteren van de kwaliteit van besluitvorming

Mijn persoonlijke missie is opdrachtgevers, zowel publiek als privaat, verder te helpen in de besluitvorming over projecten en programma’s in de fysieke leefomgeving. Daartoe hoort niet alleen ‘milieu’ in de traditionele betekenis, maar de hele omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Dit doe ik door mijn inhoudelijke kennis op het brede milieuterrein (inclusief ruimtelijke ordening, water, natuur, (duurzame) energie en verkeer/vervoer) te koppelen aan procesvaardigheden, gericht op het te nemen besluit/te nemen besluiten. Resultaatgericht werken, samenwerking en klantgericht werken staan daarin centraal.

Speerpunten

Mijn dienstverlening kent de volgende speerpunten:

  • Aansturen van en projectdoelen behalen binnen de randvoorwaarden organisatie, informatie, kwaliteit, planning en budget.
  • Interim-management. Bieden van (tijdelijke) ondersteuning in de aansturing van projecten, programma’s en organisatieonderdelen.
  • Inbreng van ‘oog en oor’, en wensen en belangen van (externe) stakeholders ten dienste van het project, gericht op minimalisatie van onbegrip en misverstanden.
  • Gevraagd en ongevraagd advies bij de uitvoering van onderzoeken ten behoeve van projecten en programma’s, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van te nemen besluiten.

Naast mijn commerciële activiteiten lever ik kennis en ervaring op niet commerciële basis. Voor meer informatie zie www.nijssenadvies.nl.

Visie op duurzaamheid

Duurzaamheid bereik je door het te concretiseren en te organiseren. Niet alleen, maar in samenwerking met je omgeving, of dat nou zakelijk is of thuis. Belangrijk is de balans te zoeken in de combinatie tussen People, Planet en Profit binnen de context waarin aan duurzaamheid wordt gewerkt. Denken in maatschappelijke waarden, eigenaarschap, betrokkenheid en ketens zijn belangrijke elementen die invulling geven aan actuele speerpunten als bijvoorbeeld duurzame energie, circulaire economie, biodiversiteit en een veilige en schone leefomgeving.

Green Business Club Twente

Uitwisselen van kennis en ervaring met netwerkpartners en het benutten van elkaars kansen in onderlinge samenwerking tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers zie ik als belangrijke elementen om een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de regio Twente.