Gemeente Schiedam

Waarom is de organisatie participant van de Green Business Club?
Schiedam is een stad met een bruisend bedrijfsleven en kent meerdere industriegebieden. Bedrijventerreinen spelen een cruciale rol in de transitie naar een duurzame toekomst van Schiedam en hebben dan ook specifieke aandacht in ons ‘Klimaatbeleid gemeente Schiedam: Een wereld te winnen’. Nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en wederzijdse ondersteuning is van groot belang om onze klimaatdoelen te halen. Daarnaast zorgt duurzame ontwikkeling op bedrijventerreinen voor hoogwaardige en inclusieve infrastructuur, industrie en innovatie en wordt er gezorgd voor inclusieve en bestendige economische groei en volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen: Goals 8 en 9 uit de Sustainable Development Goals. Schiedam is een Global Goals gemeente en zet zich daarom in om deze doelen te behalen.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?
Duurzaamheid is voor ons een fundament voor alle acties die we tijdens deze collegeperiode in gang zetten. Bij alles vragen we ons dus af: “In hoeverre draagt dit bij aan een duurzame ontwikkeling van onze Schiedamse samenleving?”. Verduurzaming is een wereldwijde opgave en Schiedam dient hier ook een verantwoordelijkheid in te nemen. We hebben het dit jaar namelijk allemaal al eens meegemaakt: een tropische storm, een hittegolf en ondergelopen straten. Deze weersextremen zijn het gevolg van klimaatverandering. Als stad moeten we ons zowel voorbereiden om om te kunnen gaan met de gevolgen van klimaatverandering, als ook pogen verdere klimaatverandering als gevolg van onze manier van leven te beperken. In ons klimaatbeleid wordt de lijn die de afgelopen jaren is ingezet, voortgezet en versterkt, vanuit de ambitie dat de huidige generatie nu, maar ook onze (klein-)kinderen in de toekomst nog prettig kunnen wonen, werken en verblijven in Schiedam. Concreet is de gemeente Schiedam, naast het opstellen van het nieuwe klimaatbeleid, de afgelopen periode bezig geweest met een nieuw Actieplan Luchtkwaliteit & Geluid en een nieuwe Mobiliteitsvisie. Als onderdeel hiervan zijn wij bijvoorbeeld aan de slag gegaan met het verduurzamen van ons eigen wagenpark: de gemeente Schiedam was een van de eerste publieke organisaties in Nederland die een elektrische bestelbus had. Daarnaast wordt er bij de verkoop van gemeentelijke gronden groots ingezet op duurzame bouw, wat bijvoorbeeld heeft geresulteerd in een duurzaam plan voor de ontwikkeling het Wibautplein in Schiedam. Verder werken we in Schiedam aan afval verminderen, scheiden en hergebruiken. Zo wordt bijvoorbeeld ons koffiedik opgehaald om te gebruiken voor de kweek van oesterzwammen en wordt er gewerkt aan een circulair ambachtscentrum. De wens die er in ieder geval nog ligt is het verder uitwerken van onze ambities op het gebied van de circulaire economie, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als bij andere partijen in de stad.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan de Green Business Club hierbij helpen?
Eén van de thematafels binnen Green Business Club Waterweg gaat over het onderwerp circulaire economie. Wij zijn dan ook erg benieuwd op welke manier wij in samenwerking met onze buurgemeenten en de aangesloten bedrijven onze circulaire ambities vorm kunnen geven en kunnen gaan werken aan mooie projecten.

Wat is de persoonlijke betrokkenheid bij de Green Business Club? 
De gemeente Schiedam schuift aan bij alle vier de thematafels: Verduurzaming Bedrijventerreinen, Duurzame Mobiliteit, Circulaire Economie en Energietransitie. Persoonlijk ben ik vanuit de gemeente Schiedam aanspreekpunt voor Green Business Club Waterweg en leg ik de verbinding met de gemeentelijke organisatie. De Green Business Club is een mooie oplossing om een goede samenwerking te organiseren tussen lokale overheden en het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid en ik ben er trots op dat ik daar vanuit mijn rol een bijdrage aan mag leveren!