Gepost door Green Business Club - Beatrixkwartier

De plannen voor 2023? Je leest er meer over in het GBCB-jaarplan

Het afgelopen jaar vloog voorbij. Er zijn veel ontwikkelingen geweest die ook een basis hebben gelegd. De projectgroepen hebben nieuwe ambities en doelstellingen geformuleerd voor dit jaar. Daarmee is ook het GBCB-jaarplan voor 2023 afgerond en is nu te lezen!

Allereerst willen we iedereen hartelijk bedanken voor de inzet, activiteiten en betrokkenheid in het afgelopen jaar. In 2022 is de basis gelegd voor een versnellingsagenda. In 2023 blijven we inzetten op versnellen en meer impact. Op de participantenbijeenkomst van 23 maart is het jaarplan en begroting gepresenteerd aan de participanten en goedgekeurd. Benieuwd? Je leest er meer over in ons GBCB-jaarplan 2023.

Hieronder volgt een samenvattend overzicht van de ambities en plannen per thema:

Zero Waste & Circulariteit
Ambitie: Het terugdringen van restafvalstromen én het adviseren bij duurzamere inkoop. Niet alleen zorgen voor het goed verwerken, scheiden en slim ophalen van de afvalstromen, maar ook te onderzoeken hoe er slimmer, circulair en zonder afval te creëren ingekocht kan worden.

Onder leiding van thema-expert Willem van Leeuwen wordt dit jaar data verzameld van participanten om onze ambities te toetsen. De strategie rondom het thema afvalreductie wordt besproken in de drie geplande projectteam werksessies. Tijdens de GBCB FM Meet Up worden de uitkomsten van de werksessies gedeeld met participanten. Daarnaast gaan we aan de slag met enkele subthema’s: Circulaire catering, circulaire inkoop en drinkwater besparen.

Energiereductie
Ambitie: Een energieneutraal Beatrixkwartier voor 2030.

Energie besparen
GBCB schakelde vorig jaar EQUANS in om de participanten op pand- en gebiedsniveau naar een volgende fase richting een energieneutraal 2030 te brengen. Concreet betekent dit dat we met elkaar in gesprek blijven waar een ieder staat met de ambities en welke volgende plannen en stappen we vooruit zetten. Hierbij is de Routekaart van EQUANS leidend. Meten is weten, het blijven aanleveren en delen van data binnen onze GBC en ook voor GBC Nederland is van groot belang.  Een eerste volgende stap is dat we het verdere verbruik omlaag willen brengen. Samen met vijf ander GBC’s hebben we van het ministerie van BZK een subsidie gekregen. De ambitie is om deze acties voor juli 2023 door te voeren.

Energie opwekken
Hoog op de lijst van acties staat het onderzoeken van de haalbaarheid van een eigen windmolen(park) van de GBCB-participanten en het aanleggen van extra WKO’s. FMO heeft ervaring met winddelen en deelt kennis om bij beschikbaarheid van windmolens verder samen te onderzoeken en kansen te verkennen. Edge Technologies gaat de Groene Toren verduurzamen met een WKO.

Verlevendiging & Vergroening
Ambitie: Op korte termijn meer groen in het Beatrixkwartier: op straatniveau, langs de plint, gevel en op het dak van gebouwen. Daarnaast, op een passende manier zorgen voor een meer levendig aantrekkelijk Beatrixkwartier.

In 2023 geven we vervolg aan de Duurzame Dakenkansenkaart die Rooftop Revolution voor ons heeft ontwikkeld. De volgende stappen worden gezet in het verduurzamen van het dakoppervlak in het Beatrixkwartier.

Gemeente Den Haag en Rooftop Revolution zijn partners van het Nationaal Dakenplan. Er wordt in 2023 met landelijk en regionale input van behoeften van huurders en vastgoedeigenaren gekeken welke type financiële stimuleringsinstrumenten kunnen worden ontwikkeld. Er komen ook daadwerkelijk meer groene daken in het gebied!

Ook dit jaar heeft GBCB aan de Wijkvereniging BZHW aangeboden om ‘hanging baskets’ aan lantaarnpalen te sponsoren. Zo wordt er gewerkt aan een groene en levendige Jan van Riebeekstraat. Een initiatief in samenwerking met Haag Wonen, WijkZ en Stadsdeel Haagse Hout.

En de Gemeente Den Haag heeft weer voorjaar gebracht met bloembakken met nu tulpen. Het Beatrixkwartier heeft prachtige kunstwerken in het openbare gebied. Stichting Kunstverbind heeft een wandelroute ‘Kunstloper’ door o.a. Bezuidenhout West en ook over de Beatrixlaan. En is te lopen met een handige app.

Logistiek & Mobiliteit
Ambitie: Schoner en slimmer reizen, mobiliteit delen en de mogelijkheden en duurzame kansen die het nieuwe werken met zich meebrengen, laten bloeien. Samen met toeleveranciers en participanten de Haagse Hub nog beter benutten.

We komen minder vaak naar kantoor, werken hybride en toch zijn de files langer dan ooit. Wat kunnen wij als GBCB doen om dat te veranderen? De mogelijkheden voor een leen-mobiliteits-Hub worden onderzocht. We juichen dat en meer fietsen van harte toe.

Meer informatie
Wil je meer weten over GBC Den Haag Beatrixkwartier of onze activiteiten? Neem contact op met Özlem Yalvaç programmamanager GBCB, via ozlem@greenbusinessclub.nl