Zero Emissie Stadslogistiek Utrecht

Green Business Club Utrecht Centraal werkt aan de ambitie om goederenvervoer in het gebied in 2025 emissievrij te laten verlopen. Daarnaast is er de wens om in 2024 een reductie van 25-30% in het aantal vervoersbewegingen te bewerkstelligen ten opzichte van 2020. De Green Business Club heeft thema in 2018 opgepakt door de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek te ondertekenen. Daarna is door Districon een grootschalig onderzoek gedaan naar de logistiek bij een groot aantal participanten in het stationsgebied. Dit gaf inzicht in veel aspecten van het goederenvervoer, zoals categorieën (pakketten, horeca etc), tijden, volumes en soorten vervoer. Districon deed met dit onderzoek aanbevelingen om het aantal bewegingen terug te brengen en het vervoer te vergroenen. Green Business Club Utrecht Centraal is verder gegaan met dit project en in 2020 hebben zes participanten als koplopers besloten gezamenlijk stromen aan te pakken. In eerste instantie gaat het om koffie, kantoorartikelen en hygiëne. Daarnaast wordt in 2020 verder gewerkt aan een Stadshub.

Locatie Utrecht
Status project Het project is in ontwikkeling en werkt toe naar 2025.
Betrokken partijen Participanten van GBC Utrecht Centraal, Gemeente Utrecht, Districon
“Dit is een prachtig initiatief van de grote bedrijven in het stationsgebied om toe te werken naar uitstootvrije stadslogistiek. Dit sluit mooi aan op de afspraken die we vorig jaar al hebben gemaakt voor de binnenstad. Uitbreiding van dit gebied met het stationsgebied maakt het voor ondernemers nog gunstiger om hierin te investeren. Daarmee draagt dit ook weer bij aan een schoon en gezond Utrecht.” Wethouder Lot van Hooijdonk

Facts & figures

Procescomplextiteit Zeer complex
Investering in tijd Langer dan 5 jaar
Investering in geld Boven € 25.000
Potentiële impact Zeer groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Eigen initiatief
Duurzaamheidthema’s Afval en Circulair Mobiliteit & Bereikbaarheid
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De ambities zijn heel helder: emissievrije stadslogistiek in 2025 en een reductie van het aantal vervoersbewegingen (goederenvervoer) van 25-30% in 2025 ten opzichte van 2020.

Doelgroep

Participanten van Green Business Club Utrecht Centraal en bedrijven in het stationsgebied.

Wat

Eerst is draagvlak gecreëerd door de ondertekening van de Green Deal ZES. Daarna is een grootschalig onderzoek gedaan waarmee de basis is gelegd voor verdere projecten. Binnen de projectgroep wordt samengewerkt aan verdere oplossingen.

Waarom

Het inzicht in de cijfers laat zien wat de problemen zijn op dat moment en wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst.

Hoe

Na het uitspreken van de ambitie is stapsgewijs gewerkt aan de realisatie. De projectgroep zit nog midden in dit proces.

Planning

Looptijd van dit project is minimaal 5 jaar.

Monitoring

De projectgroep komt regelmatig bij elkaar en ook het bestuur wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Om participanten enthousiast te maken voor dit project, zijn persoonlijke gesprekken met verantwoordelijken binnen de organisaties van groot belang. Dit zijn bijvoorbeeld facilitair managers en inkopers.

Kosten

De kosten voor het onderzoek zijn hoog en worden deels gedragen door middelen uit het Ondernemersfonds.

Marktvraag

Hub-exploitanten werden betrokken toen participanten voldoende mogelijkheden zagen om aan de slag te gaan.


Foto & video


Downloads

Roadmap Emissievrije Stadslogistiek (image/png 329 KB)
Zero emissie - checklist teksten 2020 (application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation 37 KB)


Gebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Tirsa van der Laan
Organisatie Green Business Club Utrecht Centraal
E-mailadres tirsa@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design