Emissievrije Stadslogistiek Amsterdam Zuidas

Amsterdam Zuidas ontvangt steeds meer bedrijven en bewoners en daarmee ook meer verkeer. Met de verbouwing van Station Amsterdam Zuid en de bouw van Zuidasdok staat het gebied voor een grote opgave met betrekking tot de bereikbaarheid. Ook luchtkwaliteit en veiligheid/leefbaarheid zijn steeds belangrijker wordende thema's. Door cofinanciering binnen het Slimmer en Duurzaamprogramma van de Rijksoverheid, is GBC Zuidas in 2018 begonnen met de eerste stappen om tot verduurzaming van de logistieke stromen te komen. Doel is minder stromen en vergroening van de stromen. In samenwerking met Gemeente Amsterdam-Zuidas, Hello Zuidas en Bycs wordt een Zuidasbrede aanpak nagestreefd. Binnen dit programma richt GBC Zuidas zich op facilitaire logistiek, afval en pakketbezorging. Door de ondertekening van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek, werkt GBC Zuidas met haar participanten aan een emissieneutraal gebied.

Locatie Amsterdam Zuidas
Status project Een deel van de stromen is in kaart gebracht. Op basis daarvan zijn verschillende projecten gestart, waaronder een pilot met een logistieke hub, gebundelde post- en pakketbezorging en het ontwikkelen van een menukaart van lokale preferred suppliers.
Betrokken partijen GBC Zuidas, Topsector Logistiek, Connekt, Hello Zuidas, Bycs, ORAM, participanten GBC Zuidas
Het laten slagen van deze zero emissie transport doelstelling ligt voor het grootste gedeelte bij de bedrijven zelf. Er zijn al tal van oplossingen om goederenvervoer op een duurzame manier te organiseren, denk aan hubs, elektrische voertuigen of transport per fiets. Maar logistiek zit zo geworteld in de bedrijfsvoering én in het gedrag van medewerkers, dat een switch naar duurzame bevoorrading best lastig kan zijn. HIer samen in optrekken en kennis en ervaring delen is cruciaal. Eline Kik, directeur Green Business Club Zuidas

Facts & figures

Procescomplextiteit Zeer complex
Investering in tijd Langer dan 5 jaar
Investering in geld Boven € 25.000
Potentiële impact Zeer groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Afval en Circulair Mobiliteit & Bereikbaarheid
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Green Business Club Zuidas ondertekende de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Daarmee committeren participanten zich aan emissievrije belevering in 2025, voor zover mogelijk.

Er wordt gewerkt volgens de "Trias Logistica":
1) voorkomen van onnodige beweging
2) verslimmen van bewegingen, door bijvoorbeeld bundelen of retourlogistiek
3) vergroenen van bewegingen, door elektrificatie of het kiezen voor een emissievrij vervoersmiddel

Doelgroep

Participanten van GBC Zuidas en bedrijven in Zuidas. Maar ook leveranciers en logistiek dienstverleners worden betrokken.

Wat

Bij 6 kantoren in Zuidas zijn poortonderzoeken uitgevoerd door studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Een werkweek lang werden leveringen bijgehouden: wat, wanneer, waar vandaan en voor & door wie wordt er geleverd? Deze data (volumes, herkomst, tijdsduur etc) is geanalyseerd en geeft een helder beeld van de opgave in Zuidas. Zij telden 1200 stops bij de expeditieruimtes van 400 unieke leveranciers. Post & pakketten en eten & drinken zijn de grootste stromen.

In 2019 heeft Hulshoff BV aan participanten van GBC Zuidas aangeboden facilitaire goederen via hun logistieke hub elektrisch te gaan leveren. Elf bedrijven deden mee aan deze pilot, die in maart 2020 eindigde, gelijktijdig met het begin van corona. Ongeveer dertig leveranciers leverden bij de hub van Hulshoff, die het vervolgens met elektrisch vervoer gebundeld naar Zuidas bracht.

Deudekom is logistiek dienstverlener van de HvA/UvA en gemeente Amsterdam, zij bevoorraden alle locaties vanaf de hub in Diemen. Er zijn een aantal leveranciers die gebruik maken van de dienst en die ook in Zuidas komen: mogelijk kan Deudekom deze ritten voor die leveranciers bedienen.

Daarnaast wordt samengewerkt met Parcls, Bycs en MyPup om post- en pakketbezorging te verduurzamen.

Ook retourlogistiek is een punt van aandacht. Er wordt samengewerkt me afvalinzamelaars om te kijken naar invulling hiervan.

Waarom

We volgen de 3 stappen verminderen, verslimmen, vergroenen. Eerst wordt intern en binnen het gebouw gekeken hoe duurzamer kan worden ingekocht, daarna worden leveringen gebundeld en vergroend. Dit zorgt voor efficiënte maatregelen en duurzame oplossingen.

Hoe

De betrokkenheid van participanten is essentieel. Daarom wordt binnen organisaties gezocht naar een breed draagvlak bij meerdere afdelingen, zoals inkoop en logistiek. Daarnaast wordt de kennis van de Topsector Logistiek ingezet en kijkt GBC Zuidas mee naar de stappen van GBC Utrecht Centraal die eerder de Green Deal ondertekende. We proberen het wiel niet opnieuw uit te vinden en inventariseren de maatregelen die andere organisaties, zoals de HvA/UvA hebben genomen. Ook wordt aansluiting gezocht met de Amsterdam Economic Board om binnen de Metropoolregio Amsterdam elkaar te versterken.

Planning

Dit is een meerjarig project. In 2018 en 2019 zijn verschillende poortonderzoeken gestart. In 2019 startte de pilot met Hulshoff, deze liep tot 2020. In 2020 is met huurders van bedrijfsverzamelgebouwen verder gekeken naar een aanbod op maat.

Monitoring

Emissievrij is de doelstelling, maar ook het reduceren van stops aan de poort is een doelstelling: zo wordt congestie en drukte op straat verminderd en wordt de spits zoveel mogelijk ontzien.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

- De hub is niet de enige oplossing. Begin bij het verminderen van de stromen, daarna het verslimmen en vergroenen.
- Denk aan slim inkopen en het afstemmen van bezorgdagen met buren.

Tips

- Breng het bestelsysteem in kaart
- Doe een poortonderzoek: bedrijven hebben vaak geen zicht op het aantal leveringen, dit wordt pas duidelijk door tellen aan de poort
- Zorg voor draagvlak binnen alle afdelingen van de organisatie

Kosten

De kosten die een logistieke hub met zich meebrengen moeten binnen de keten worden opgelost. Een goeie business case is cruciaal voor het succes van de hub.

Marktvraag

Marktpartijen hebben zich aangeboden, er is geen uitvraag gedaan.

Co-financieringsmogelijkheden

Slimmer en duurzaamprogramma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Nina van den Berg en Diederik Imfeld
Organisatie GBC Zuidas
E-mailadres diederik@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer 0614035405

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design