Routekaart Energieneutraal Rotterdam Alexander

In mei 2022 is het definitieve concept van de routekaart Energieneutraal Rotterdam Alexander opgeleverd.

Locatie Rotterdam Alexander
Status project Het definitieve concept van de routekaart energie neutraal Rotterdam Alexander is in mei 2022 opgeleverd.
Betrokken partijen Initiatiefnemer: GBC Rotterdam Alexander. Uitvoerder: Royal Haskoning DHV, TAUW, First Support, Enerless, Stichting Stimular. Samenwerkingspartners: Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, Netbeheerder Stedin. Deelnemende participanten: Equans, Eneco, Royal Haskoning, Croonwolter&dros, Uniper, Rabobank
Het opleveren van een routekaart om commercieel zakelijk gebied Rotterdam Alexander geheel CO2 neutraal te maken voor 2025, brengt onder andere de huidige basis situatie rondom energie verbruik/opwek in kaart. Ook wordt er een indicatie gemaakt waar de behoeften van bedrijven in het gebied liggen. Met het opstellen van de business case wordt ingeschat welke maatregelen het meest interessant en kansrijk zijn. De routekaart kan als blauwdruk ingezet worden in andere gebieden, zowel commercieel zakelijke gebieden als bedrijventerreinen en steden.

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld Boven € 25.000
Potentiële impact Zeer groot
Schaalniveau Stad
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Energie
Energie besparing Energieneutraal
CO2 besparing < 23 ton CO2 per jaar
Bijdrage mvo/certificering Nee, in principe is er geen rekening gehouden met specifieke mvo/certificeringen. Gezien de aard van het project om energie neutraliteit draait, zijn er ongetwijfeld certificeringen waar uitkomsten van dit project aan bij kunnen dragen.

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De doelstelling van het project is om in 2030 een CO2 neutraal commercieel zakelijk Rotterdam Alexander gerealiseerd te hebben. De ambities om dit doel te behalen zijn het collectief 25% energie besparen, 50% duurzame energie opwekken en 25% energie duurzaam inkopen en consumeren. In het opstellen van de routekaart, zijn de meest bepalende beleidsdocumenten die van invloed zijn op energie transitie meegenomen.

Doelgroep

Voor participanten van GBC Rotterdam Alexander en stakeholders in centrumgebied Rotterdam Alexander

Wat

De meest kansrijke oplossingen die volgen uit de routekaart, zijn het realiseren van solar carports, het collectief inkopen van zonne-energie op daken en het bijdragen aan realisatie van slimme duurzame verlichting.

Waarom

Deze oplossingen zijn gekozen gezien ze het meest bijdragen aan de doelstellingen om collectief 25% energie te besparen, 50% duurzame energie op te wekken en 25% energie duurzaam in te kopen en te consumeren. Tevens zijn deze interventies het meest kansrijk.

Hoe

Allereerst zijn de ambities bepaald, vervolgens is de huidige energievraag in beeld gebracht, hierna is er geïnventariseerd wat de wensen en behoeften vanuit gebruikers in het gebied waren om vervolgens de potentie voor besparing, opwekking en compensatie te bepalen. Tot slot zijn maatregelen geformuleerd op gebouw- en gebiedsniveau.

Planning

Het project heeft ongeveer een jaar geduurd. De eerste stap was het uitvoeren van de energie potentieel scan door Enerless, hierna heeft Stichting Stimular interviews afgenomen binnen het gebied waarna Royal Haskoning DHV de routekaart inclusief cijfers en feiten opgesteld heeft.

Monitoring

De insteek voor monitoring is om na 2 jaar wederom een energie potentieel scan uit te voeren binnen het gebied, en heirover verdiepende informatie op te vragen bij participanten.

Beheer & gebruik

Dit onderwerp wordt vervolgd in het uitvoeringsplan voor de komende 2 jaar


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

De werkwijzen zoals gehanteerd geeft snel inzicht in de maatregelen die je kunt nemen om vastgoed CO2 neutraal te krijgen, maar niet direct in de collectieve gebiedsgerichte maatregelen. De EPS analyseert energieverbruik op basis van het bouwjaar van panden, maar houd geen rekening met renovaties. De EPS geeft geen inzicht in de CO2 impact van gebieden met een warmtenet. De resultaten van de EPS dienen aangescherpt te worden met informatie uit interviews.

Tips

Wat van groot belang is geweest in het proces, is dat partijen elkaar vertrouwen en zich openstellen voor samenwerking. Binnen een groep participanten moet gezocht worden naar de juiste synergie om samen aan de slag te gaan. Een valkuil dat participanten snel concurrent van elkaar kunnen worden.

Kosten

Ongeveer 25.000 euro, verdeeld over projectmanagement, de energie potentieel scan, het verzamelen van informatie en nulmetingen houden, kansrijke plannen- en eindrapportages opstellen.

Marktvraag

De expertise is vanuit bestaand netwerk benaderd, wij hebben een offerte ingediend en op basis daarvan is een keuze gemaakt.

Co-financieringsmogelijkheden

Er is gebruik gemaakt van cofinanciering vanuit gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. Dit zijn op maat subsidies. Een nadrukkelijke voorwaarde van provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam was dat de routekaart als een blauwdruk gebruikt kon worden voor vergelijkbare gebieden.


Foto & video


DownloadsGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Carola Kalishoek
Organisatie Green Business Club Rotterdam Alexander
E-mailadres carola@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design