Routekaart collectieve aanpak Energieneutraal Beatrixkwartier

Eind 2019 tekenden verschillende participanten van  Green Business Club Beatrixkwartier (GBCB) een ambitieverklaring om voor 2030 energieneutraal te zijn. De eerste stap is een plan van aanpak hoe dit op bedrijfs- en gebiedsniveau te realiseren. Dit onderzoek is uitgevoerd door ENGIE, die het onlangs presenteerde aan opdrachtgevers én betrokkenen van andere lokale Green Business Clubs.

Locatie Beatrixkwartier - Den Haag
Status project Het onderzoek liep eind 2019 en eerste helft 2020: de routekaart is in mei 2020 gepresenteerd.
Betrokken partijen Energiespecialist ENGIE, MN, Nationale Nederlanden, World Trade Center The Hague, Gemeente Den Haag, Bouwinvest (eigenaar gebouwen WTC The Hague en Centre Court) en Cromwell Property Group (o.a. eigenaar gebouw Nationale Nederlanden)
"Als MN hebben we hoge ambities op het gebied van energie. Ik loop tegen de grenzen aan van wat ik kan binnen ons eigen gebouw, ik moet verder kijken. Dat is de drijfveer om ook met betrekking tot energie de samenwerking op te zoeken." Arjen van ’t Klooster, manager facilities MN en voorzitter van GBCB

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld Boven € 25.000
Potentiële impact Zeer groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Energie
Energie besparing Energiebesparend
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De ambitie is een energieneutraal Beatrixkwartier voor 2030, waarbij energieneutraal betekent dat er evenveel energie - bij voorkeur lokaal - duurzaam opgewekt wordt als dat er verbruikt wordt. Deze ambitie is ondertekend eind 2019 door verschillende participanten van GBC Beatrixkwartier.

Doelgroep

Uniek aan dit project is dat eindgebruikers én eigenaren samen optrekken.

De volgende partijen tekenden de ambitieverklaring en deden met aan het onderzoek: MN, Nationale Nederlanden, World Trade Center The Hague, Gemeente Den Haag, Bouwinvest (eigenaar gebouwen WTC The Hague en Centre Court) en Cromwell Property Group (o.a. eigenaar gebouw Nationale Nederlanden).

Wat

De eerste stap is een plan van aanpak hoe dit op bedrijfs- en gebiedsniveau te realiseren. Dit onderzoek is uitgevoerd door ENGIE in opdracht van de ondertekenaars van de ambitieverklaring.

ENGIE inventariseerde vraag en aanbod en de onderlinge kansen in het gebied. Het eindproduct betreft voor alle gebouwen een apart plan van aanpak met concrete stappen voor energiebesparing, het inzichtelijk maken van koppelkansen om samen grote stappen te zetten en een routekaart met onderliggende rapportage.

Waarom

Samenwerking biedt meer mogelijkheden qua verduurzaming dan individuele acties. Een routekaart maakt inzichtelijk wélke stappen genomen moeten worden om te komen tot een Energieneutraal Beatrixkwartier in 2030.

Hoe

De Trias Energetica is leidend.

Stap 1 - Per gebouw inzichtelijk maken van verbeterpunten om potentiële besparing in kaart te brengen.
Stap 2 - Resterende energie moet duurzaam worden opgewekt: wat is hier voor nodig?
Stap 3 - In kaart brengen van koppelkansen.

Planning

De highlevel loopduur was als volgt: (waarin we initieel de stappen 1, 2 en 3 iets eerder in de tijd hadden gepland)
0) De kick-off was eind van de zomer (juli/augustus)
1) Data- en informatie verzameling (september - december)
2) Analyse en schouw op locatie (oktober – februari)
3) Interviews stakeholders (december – februari)
4) Uitwerking energieconcepten en routekaart (februari - april)
5) Afronding routekaart en rapportage en oplevering (april-mei)
6) Vervolgtraject concretisering, gaat starten september 2020

Monitoring

Aangezien er een lijst met verbetervoorstellen is opgesteld per gebouw en voor het gebied zullen we deze vastleggen in een planning, die daardoor ook eenvoudig gemonitord kan worden op jaarlijkse basis.

Beheer & gebruik

Bij voorkeur (zoals we ook bij een van de gebouwen doen) om (een deel van) de maatregelen te borgen in het MJOP (Meer jaren onderhoudsplanning), zodat er intelligent wordt gekeken wanneer er duurzaam geïnvesteerd kan/moet worden.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Betrokkenheid van eindgebruikers én eigenaren is uniek en waardevol.

Tips

Om dit effectief en efficiënt uit te voeren is dat er een goed georganiseerde en ambitieuze groep bestaat, die echt stappen willen zetten. Dit maakt het organiseren van de dataverzameling, schouwen, interviews, brainstormen makkelijker, mocht dit niet goed gedragen worden, dan zijn de eerste cruciale fasen van het traject (0 – 3 op basis van bovenstaande planning) moeilijk af te ronden en wordt het lastig om een goed eindproduct neer te zetten. Hier zagen we dat iedereen enthousiast was om mee te werken.

Kosten

Kosten onderzoek waren 35kEUR, en deze investering levert aan deliverables op:
1) Rapportage van het onderzoek (35 blz.) die o.a. een lijst met 20+ energie verbetervoorstellen bevat
2) Presentatie met een samenvatting van het bovenstaande onderzoek met een routekaart om richting 2030 energieneutraal te zijn
3) Workshop om bovenstaande uitkomsten te verwerken in een implementatie planning

De kosten voor dit project zijn beperkt gebleven doordat er ‘lean en mean’ gewerkt is zonder overbodige vergadersessies en complexiteit.

Marktvraag

Er zijn (na een vooronderzoek of preselectie) 2 marktpartijen geselecteerd om een pitch te geven over hoe zij dit traject zouden aanvliegen (o.a. aan planning, deliverables, kosten en ervaringen).

Co-financieringsmogelijkheden

De gemeente heeft een deel gefinancierd, het resterende bedrag is gevraagd aan de participanten die actief deelnamen.

Businesscase

Dit is tweeledig:
1) Het ambitieuze en duurzame antwoord is: Met de inzichten van het onderzoek kun je gericht(er) een route afleggen naar een energieneutraal bedrijventerrein in de toekomst. En wat is je dat waard??
2) Het commerciëlere antwoord is: De lijst met maatregelen geeft handvatten om te verduurzamen, daar wij hebben gekeken naar maatregelen (ongeveer de helft) die zich binnen enkele jaren terugverdienen levert het dus naast de CO2 besparing ook een financiële besparing op binnen enkele jaren. Daarnaast zal met de toenemende druk wet- en regelgeving (EML, EED, Label C) hierdoor ook de kans op mogelijke boetes kunnen worden voorkomen.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Pamela Logjes
Organisatie GBC Beatrixkwartier
E-mailadres pamela@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design