Het detentiedak

Het detentiedak is een groendaksysteem waarbij het regenwater dat op het dak valt tijdelijk wordt opgevangen en vervolgens vertraagd wordt afgevoerd. Bij een normaal dak, zonder begroeiing, komt de neerslag onmiddellijk via de regenpijp in het riool terecht. In dat geval kan het bij hoosbuien gebeuren dat de riolering overspoeld wordt en de straten blank komen te staan. Een Detentiedak kan zelfs in volledig verzadigde toestand hemelwater bergen en op gecontroleerde wijze afvoeren. Hierdoor voldoet het groendaksysteem aan de waterparagraaf, hemelwaterverordening en/of andere, groeiende eisen van gemeenten en waterschappen.

Locatie Bunnik
Status project Gerealiseerd sinds oktober 2021
Betrokken partijen Sempergreen, Vrumona
“Het Detentiedak draagt bij aan het water robuust maken van een versteende omgeving.” Sjors Wessels & Martine Kruiswijk

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld Boven € 25.000
Potentiële impact Zeer groot
Schaalniveau Gebouw
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Groen Water
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Het project samen als partners bewerkstelligen. Ook is het opgenomen in het ambitiedocument van Green Business Club Bunnik om in de bebouwde omgeving zoveel mogelijk groen te krijgen en realiseren.

Doelgroep

Vrumona en Sempergreen

Wat

Het opzetten van een groen/blauw dak met waterberging.

Waarom

Op deze manier kan de bebouwde omgeving groen worden gemaakt. Door het water vast te houden op het dak, kunnen waterproblemen in de omgeving worden verminderd. De wateroverlast op het verharde transport terrein kan dan namelijk voor een deel worden opgevangen op het dak.

Hoe

Vanuit Sempergreen is er contact gezocht met Vrumona. Hieruit kwamen er plannen voort en kwam Vrumona erachter dat het dak vervangen moest worden. Vrumona zette dit in gang samen met een dakdekker. Daarna heeft Sempergreen, in samenwerking met een partner, ervoor gezorgd dat het dak gelegd kon worden.

Beheer & gebruik

De vaste groenbeheerder van Vrumona, Donker Groen, zorgt voor het beheer.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Samen initiatief nemen, heeft er voor gezorgd dat een project als dit gerealiseerd kan worden. In voorbereiding van het project zijn er sessies geweest met het waterschap en hun programma Tygron. Hieruit kwam de waterproblematiek naar voren. Daarnaast bleek ook dat de locatie voor het detentiedak bij Vrumona het gunstigst, aangezien het een wateroverlast probleem op het verharde transport terrein oplost.

Tips

Het is in een proces als dit erg belangrijk de juiste mensen binnen de organisatie te vinden om dingen voor elkaar te krijgen. Bij Vrumona is het intern gelukt om de juiste informatie boven tafel te krijgen en de juiste mensen erbij te betrekken.

Kosten

Het onderhoudsbudget voor het dak is naar voren gehaald in de tijd. Anders had het project niet gerealiseerd kunnen worden


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Sjors Wessels (Sempergreen) en Martine Kruiswijk (Vrumona), Aanspreekpunt Vrumona: Hester Duursema
Organisatie Sempergreen, Vrumona
E-mailadres
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design