Parkdak Zuidas: 25.000 m2 in 2020

Samen met Rooftop Revolution, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en gemeente Amsterdam Zuidas wil Green Business Club Zuidas in het jaar 2020 25.000m2 Parkdak in Zuidas hebben gerealiseerd, dat 2000 kubieke meter water kan vasthouden. Hiermee dragen we gezamenlijk bij aan het op duurzame wijze tegengaan van wateroverlast en voegen hoogwaardig groen toe aan dit stedelijke gebied. Op dit moment is in Zuidas 7332 m2 groen dak gerealiseerd of in aanbouw. Met dit project gaan we aan de slag om de resterende 17.668 m2 aan te leggen.

Locatie Zuidas Amsterdam
Status project In onwikkeling: status 2017 7332 m2 gerealiseerd of in aanbouw
Betrokken partijen Gemeente Amsterdam Zuidas, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Amsterdam Rooftop Revolution
"Deze samenwerking voor nieuwe Parkdaken kan als revolutionair worden beschouwd. Nederland laat wederom zien hoe zij innovatief zij met water om kan gaan. Ditmaal op het dak. Hiermee kunnen we bovenop de daken maar liefst 2000 m3 regenwater opvangen, zodat schade en overlast tijdens heftige regenbuien worden voorkomen.” Suze Gehem, voorzitter Rooftop Revolution

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Over 2 jaar
Investering in geld € 1.000 - € 5.000,
Potentiële impact Zeer groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Groen Water
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering Een waterbergend en/of groen dak draagt bij aan BREEAM score

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

In 2020 willen we 25.000m2 Parkdak gerealiseerd hebben, dat ongeveer 2000m3 water per jaar kan bergen. Door de steeds zwaardere regenbuien en de daarmee gepaard gaande wateroverlast, is de urgentie hiervoor steeds hoger.

De meer algemene doelstelling om bedrijven in Zuidas te bewegen tot aanleg van groene daken is vastgelegd in de Ambitieverklaring 2015:

Partijen zetten erop in - en daartoe werken zij in GBC Zuidas aan de volgende ambities voor deze thema’s - om:
- Op het gebied van watermanagement en klimaatadaptatie, indachtig het programma Amsterdam Rainproof, mee te denken over de opgave bij extreme neerslag voor Zuidas, en GBC Zuidas mede-initiatiefnemer te laten zijn van innovatieve pilots, zoals het bekende Parkdak.
- Vóór 2020 via samenwerking tussen GBC Zuidas, haar participanten en eventueel derde partijen tenminste één project te hebben gerealiseerd dat internationaal tot inspiratie leidt op dit gebied.

Doelgroep

De doelgroep bestaat in eerste instantie vooral uit bedrijven in Zuidas: gebouweigenaren, beleggers, beheerders en huurders van gebouwen. In tweede instantie dient het project ter inspiratie voor groene daken in heel Amsterdam en zelfs daarbuiten.

Wat

Rooftop Revolution is aangesteld om bedrijven via en/of samen met GBC Zuidas te benaderen. Middels een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken en de businesscase gepresenteerd. Bij concrete interesse wordt het bedrijf in contact gebracht met partijen die dit kunnen uitvoeren.

Waarom

Omdat de laatste jaren de wateroverlast in de stad groter wordt, ten gevolge van meer piekbuien, ten gevolgen van klimaatverandering. Stedelijk is er een ambitie uitgesproken voor 50.000 m2 groene, waterbergende daken. In Zuidas liggen kansen hierin voorop te lopen vanwege de aanwezigheid van de daken en de aanwezigheid van welwillende partijen, namelijk de participanten die de ambitieverklaring hebben getekend.

Hoe

GBC Zuidas heeft goede contacten bij Zuidasbedrijven en weet waar de geschikte daken liggen. Samen met Rooftop Revolution worden potentiële groene dakbezitters benaderd. Bij interesse gaan we langs om in een persoonlijk gesprek de voordelen te schetsen en de businesscase te presenteren. We kunnen hierbij meerder goede voorbeelden presenteren en de contacten leggen voor verdere uitvoering.

Planning

Het project is in september 2017 gepresenteerd door genoemde partijen tijdens een Rooftop Symposium. Vanaf dan wordt speciaal projectmanagement ingezet om de doelstelling voor eind 2020 te bereiken.
Naast het eerste Parkdak op broedplaats Old School aan de Gaasterlandstraat, hebben het kantoor van Accenture, De Boel aan de De Boelelaan, kantoorgebouw Vivaldi van Breevast, het B-Building van COD reeds een Parkdak. Op het kantoor van Houthoff Buruma, het nieuwe NU.VU-gebouw en het nieuwe Postcodeloterij- gebouw komen groene daken. Verdere potentiële Parkdaken worden dit najaar geïnventariseerd en eigenaren benaderd.

Monitoring

We nemen regelmatig de tussenstand op door te inventariseren hoeveel m2 is gerealiseerd. Als op 31-12-2020 25.000m2 Parkdak is gerealiseerd in Zuidas met 2000m3 bergingscapaciteit, dan is de doelstelling behaald.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

-

Kosten

De kosten van de daken zelf zijn hoog, maar liggen bij de bedrijven. De kosten voor het uitwerken van het project zijn wat uren betreft vergelijkbaar met de kosten voor andere grote projecten. Om deze kosten beheersbaar te houden hebben we de gemeente gevraagd om een bijdrage voor dit specifieke project. In overeenstemming is uiteindelijk besloten om het grootste deel van de uitvoering door Rooftop Revolution te laten uitvoeren. Wel wordt voor de communicatie rond dit project waarschijnlijk extra geld beschikbaar gesteld door de gemeente.

Businesscase

De daken werken isolerend, hetgeen energie bespaart. Bovendien kan wateroverlast voor veel schade en daarmee hoge kosten zorgen. Dit wordt met deze daken voorkomen. In de bouwenvelop van Zuidas is het punt waterberging meegenomen bij nieuwbouw; men moet dus sowieso geld uittrekken om de waterhuishouding te regelen/om een bepaald aantal m2 groen ten opzichte van "steen" te realiseren. Met een waterbergend dak wordt meteen aan deze eis van de bouwenvelop voldaan.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Kasper Spaan
Organisatie Waternet
E-mailadres kasper.spaan@waternet.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design