Vrije Universiteit Amsterdam

Belangrijke kernwaarden voor de VU zijn rentmeesterschap, verantwoordelijkheidsgevoel en rekening houden met volgende generaties. Bij de VU willen we inhoud geven aan dit goede rentmeesterschap in alle facetten van de universitaire gemeenschap: onderzoek, onderwijs, bedrijfsvoering en huisvesting.

Wat is de visie op duurzaamheid van de VU?
De VU wil een maatschappelijke impact maken door een inhoudelijke verbinding met de samenleving rondom duurzaamheid te zoeken. De VU hanteert daarbij drie uitgangspunten:

Activiteiten moeten verantwoord zijn vanuit de universitaire taken.
Activiteiten moeten financieel verantwoord zijn.
Activiteiten moeten maatschappelijk verantwoord zijn.

Wat is de meerwaarde van Green Business Club Zuidas voor de VU?
Netwerk: VU is actief in werkgroepen Energie en Water. Via dit netwerk kunnen GBC Zuidas participanten aanvragen uitzetten aan studenten voor scriptieonderzoeken op het gebied van duurzaamheid.

Een platform voor collectieve acties: warmte/koudenetten, waterberging, BREEAM gebieds ontwikkeling

De VU heeft een hoge bouwambitie waardoor het verhard oppervlak toeneemt. Het is een uitdaging om de waterberging in het Kenniskwartier op orde te houden. De VU maakt daarbij graag gebruik van het GBC-netwerk en in bijzonder de ervaringen met het gerealiseerde polderdak op the Old School.

Welke concrete duurzame maatregelen de VU genomen?
Duurzaamheid krijgt binnen de VU concreet gestalte in o.a. een groen vervoersbeleid, afvalmanagement, inkoopmanagement en energiemanagement.
De VU heeft 25 oplaadpunten voor elektrisch vervoer. In de nieuwe parkeergarage komen nog eens 25 oplaadpunten.
De VU neemt deel aan de Meerjarenafspraak Energie Efficiency voor universiteiten. Dit betekent dat de VU zich inspant om gemiddeld 30% energie efficiencyverbetering te bereiken in de periode 2005-2020. Dit komt neer op een gemiddelde besparing van 2% per jaar. In 2014 heeft de VU haar doelstelling behaald.
De VU maakt gebruik van innovatieve technieken zoals koeling met water uit De Nieuwe Meer en warmte- en koudeopslag in de bodem.
De VU heeft groene daken: een polderdak op het Hoofdgebouw, er komt een flora- en faunadak op het Nieuwe Universiteitsgebouw en op het O|2 gebouw is een sedumdak gerealiseerd, wat water opneemt en isolerend werkt.
De VU heeft Join the pipe drinkwaterpunten.
The VU is de eerste universiteit in Nederland die de Fair Trade titel heeft ontvangen.
De VU is de enige universiteit in Nederland met een Wereldwinkel.
De VU heeft als eerste universiteit een eigen Street Charge op het Campusplein.
De VU scheidt haar afval in 21 stromen.
Begin 2015 is Green Office VU gestart (www.greenofficevu.nl).
VU heeft in 2017 de derde plaats gehaald in de SustainaBul, de ranglijst van Nederlandse universiteiten en hogescholen op het gebied van duurzaamheid. Als tweede universiteit in de ranking haalde de VU tevens de hoofdprijs voor de Grootste Stijger.