Sixt

Waarom is Sixt participant van Green Business Club Zuidas?
Zuidas is voortdurend in beweging, wij hebben er daarom voor gekozen om onze vestiging in de RAI te openen, zodat we een bijdrage kunnen leveren aan goede en flexibele mobiliteit. Mobiliteit is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de stad, maar heeft ook nog steeds een grote impact op de leefomgeving. Sixt deelt de visie van Green Business Club dat de verduurzaming en flexibilisering van vervoer nodig is om het leef- en werkklimaat van Zuidas te behouden. Wij zijn participant geworden om mee te werken aan de projecten en initiatieven die de transitie naar duurzame mobiliteit mogelijk maken.
Wat doet Sixt al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?
Het is de ambitie van Sixt om de footprint van mobiliteit te verkleinen, door het gebruik van auto’s flexibeler en duurzamer te maken en on demand aan te bieden. Hierdoor kan het autobezit en de aanwezigheid van de auto in de openbare ruimte verminderen. Daarnaast helpt Sixt mee om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen door in meerdere categorieën een elektrisch alternatief te bieden. Ook investeren wij actief in onze eigen laadinfrastructuur.
Hoe kan Green Business Club Zuidas hierbij helpen?
Green Business Club Zuidas zorgt voor het netwerk dat nodig is om de mobiliteit op de Zuidas te verduurzamen door het bieden van een platform waarin het bedrijfsleven, kennisinstituten, overheidsorganen en particuliere initiatieven elkaar kunnen ontmoeten en kunnen samenwerken binnen diverse projecten. De GBC helpt op het gebied van mobiliteit door het opstellen van ambitieuze gezamenlijke doelen voor on demand mobiliteitsoplossingen, zero-emission vervoer en het aan elkaar koppelen van de juiste partijen om deze doelen te kunnen realiseren.
Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de Green Business Club Zuidas?
Bij Green Business Club Zuidas is de communicatiemanager persoonlijk betrokken in de projectgroep mobiliteit en vertegenwoordigt Sixt als mobiliteitsaanbieder binnen de GBC Zuidas en vice versa als vertegenwoordiger van Green Business Club binnen Sixt. Hierbij is het doel om mee te werken aan projecten om het autobezit op de Zuidas terug te dringen en het on demand en uitstootvrije vervoer toe te laten nemen