Verduurzaming Logistieke Stromen Amsterdam Zuidas

Amsterdam Zuidas ontvangt steeds meer bedrijven en bewoners en daarmee ook meer verkeer. Met de verbouwing van Station Amsterdam Zuid en de bouw van Zuidasdok staat het gebied voor een grote opgave met betrekking tot de bereikbaarheid. Ook luchtkwaliteit en veiligheid/leefbaarheid zijn steeds belangrijker wordende thema's. Door cofinanciering binnen het Slimmer en Duurzaamprogramma van de Rijksoverheid, is GBC Zuidas in 2018 begonnen met de eerste stappen om tot verduurzaming van de logistieke stromen te komen. Doel is minder stromen en vergroening van de stromen. In samenwerking met Gemeente Amsterdam-Zuidas, Hello Zuidas en Bycs wordt een Zuidasbrede aanpak nagestreefd. Binnen dit programma richt GBC Zuidas zich op facilitaire logistiek, afval en pakketbezorging. Door de ondertekening van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek, werkt GBC Zuidas met haar participanten aan een emissieneutraal gebied.

Locatie Amsterdam Zuidas
Status project Het project is in ontwikkeling
Betrokken partijen GBC Zuidas, Topsector Logistiek, Connekt, Hello Zuidas, Bycs, ORAM, participanten GBC Zuidas
Verduurzaming van de logistieke stromen.

Facts & figures

Procescomplextiteit Zeer complex
Investering in tijd Over 2 jaar
Investering in geld Boven € 25.000
Potentiële impact Zeer groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Afval en Circulair Mobiliteit & Bereikbaarheid
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Ambitie is een emissieneutrale en goed bereikbare Zuidas. Veiligheid en leefbaarheid zijn eveneens van belang.

Doelgroep

Participanten van GBC Zuidas en bedrijven in Zuidas

Wat

Bij 5 bedrijven/verzamelgebouwen in Zuidas zijn poortonderzoeken uitgevoerd door studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Een werkweek lang worden leveringen bijgehouden. Deze data (volumes, herkomst, tijdsduur etc) wordt geanalyseerd en geeft een helder beeld van de opgave in Zuidas. In 2019 heeft Hulshoff BV aan participanten van GBC Zuidas aangeboden goederen via hun logistieke hub elektrisch te gaan leveren. Dit traject wordt verder uitgewerkt en de eerste participanten gaan hier gebruik van maken. Daarnaast wordt samengewerkt met Parcls en Bycs om post- en pakketbezorging te verduurzamen.

Waarom

We volgen de 3 stappen verminderen, verslimmen, vergroenen. Eerst wordt intern en binnen het gebouw gekeken hoe duurzamer kan worden ingekocht, daarna worden leveringen gebundeld en vergroend. Dit zorgt voor efficiënte maatregelen en duurzame oplossingen.

Hoe

De betrokkenheid van participanten is essentieel. Daarom wordt binnen organisaties gezocht naar een breed draagvlak bij meerdere afdelingen, zoals inkoop en logistiek. Daarnaast wordt de kennis van de Topsector Logistiek ingezet en kijkt GBC Zuidas mee naar de stappen van GBC Utrecht Centraal die eerder de Green Deal ondertekende. We proberen het wiel niet opnieuw uit te vinden en inventariseren de maatregelen die andere organisaties, zoals de HvA/UvA hebben genomen. Ook wordt aansluiting gezocht met de Amsterdam Economic Board om binnen de Metropoolregio Amsterdam elkaar te versterken.

Planning

De start van dit project lag in 2018 en in 2019 wordt dit verder uitgebouwd.

Monitoring

Door kennispartijen te betrekken, probeert GBC Zuidas snel te handelen, maar doordat een gebiedsbrede aanpak bij de verduurzaming van logistiek nog niet veel is uitgevoerd, is het pionierswerk. Met studenten van de Hogeschool van Amsterdam monitoren we de acties.

Beheer & gebruik

Nog niet van toepassing


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

De hub is niet de enige oplossing. Begin bij het verminderen van de stromen, daarna het verslimmen en vergroenen.

Tips

Laat je informeren door eerdere initiatieven op dit gebied, zodat het wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden.

Kosten

De kosten die een logistieke hub met zich meebrengen moeten binnen de keten worden opgelost. Tijdens de pilot moet worden uitgezocht wat de juiste businesscase is.

Marktvraag

Marktpartijen hebben zich aangeboden, er is geen uitvraag gedaan.

Co-financieringsmogelijkheden

Slimmer en duurzaamprogramma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Nina van den Berg en Diederik Imfeld
Organisatie GBC Zuidas
E-mailadres diederik@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer 0614035405

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design